Takvim yılı değişikliğinde e-fatura numarası
Ocak 2019
e-İrsaliye’yi, e-Fatura ile aynı yöntemle kullanma zorunluluğu yok
Ocak 2019

Kağıt irsaliye düzenlenmesine izin verilen zorunlu haller

2018’de başlayan e-İrsaliye uygulaması ile mükellefler kağıt irsaliye süreçlerini de elektronik ortama aktarmaya başladı. Bununla birlikte bakım, kesinti, sistem aksaklıkları vb. hallerde kağıt irsaliye düzenleme olanağının olup olmadığı konusunda hala tereddüt yaşanıyor.  Maliye Bakanlığı’nca kağıt irsaliye kesilmesine izin verilen zorunlu durumlar neler, bu irsaliyelerin sonradan e-irsaliyeye dönüştürülmesine gerek var mı, nasıl dönüştürülecek gibi sorularınızı yanıtlamaya çalıştık.

Mükelleflerin, özel entegratörün veya GİB’in e-İrsaliye ile ilgili sistemlerinde arıza, bakım, kesinti veya diğer mücbir sebep hallerinde kağıt ortamda irsaliye düzenlenebilmektedir. Mükelleflerin bu gibi durumlarda düzenlenmek üzere yeterli miktarda matbu belge bulundurmaları zorunludur. Kağıt ortamda düzenlenen bu irsaliyelerin e-İrsaliye sistemine daha sonra girme zorunluluğu taslak e-İrsaliye Uygulama Kılavuzuna göre bulunmamaktadır. Ancak bu şekilde belge düzenlemek istisnai bir uygulama olup, belge düzenlemeye başlamadan önce Başkanlığa konu hakkında bilgi verilmesi ve süreklilik arz etmemesi gerekmektedir. Süreklilik arz etmesi halinde, uygulamalardan kendi bilgi işlem sistemlerinin entegrasyonu yöntemiyle yararlanan mükelleflerin, entegrasyon izinleri Başkanlıkça iptal edilebilir ve otomatik olarak GİB Portal hesapları açılır. Bu mükellefler isterlerse uygulamalardan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemleri aracılığıyla yararlanabilirler.

Zorunlu haller neler?

Maliye Bakanlığı’nca 494 Sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile belirlenen aşağıdaki zorunlu hallerde de kanunen düzenlenmesi gereken sürenin geçirilmemesi kaydıyla, irsaliye kâğıt olarak düzenlenebilecek, özel usulsüzlük cezası kesilmeyecektir:

  • GİB ve elektronik belge uygulamalarına taraf olan diğer kamu kurum ve kuruluşlarının bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan bakım,
  • İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, mükellefin ya da özel entegratör kuruluşların bilgi işlem sistemlerinde meydana gelen arıza, kesinti ile bu sistemlerde yapılan planlı bakım (yazılı bildirimde belirtilen süre ile sınırlı kalmak kaydıyla),
  • İspat veya tevsik edilmek kaydıyla, kullanılmakta olan mali mührün veya elektronik imza aracının arızalanması veya çalınması (yeni mali mühür veya elektronik imza aracının temini süresince),
  • GİB tarafından elektronik belge uygulamalarına ilişkin olarak yayımlanan genel tebliğ, sirküler ve teknik kılavuzlarda, belgelerin elektronik belge yerine kâğıt olarak düzenlenmesine izin verilmesi durumları.

Diğer taraftan GİB, teknik imkansızlıklar nedeniyle e-irsaliyenin düzenlenememesi durumunda ticari hayatın sekteye uğramaması için işlemin matbu irsaliye ile yapılması imkanını getirdi. Daha önce 3 Ağustos 2018’de yayımladığı taslak e-İrsaliye Uygulama Kılavuzu’nda da belirtildiği üzere, sevk irsaliyesinin düzenlendiği ortamın (deponun, işyerinin vb.) teknik, altyapı vb. diğer imkansızlıkları nedeniyle, malın sevkinden önce e-irsaliye düzenlenmesinin mümkün olamadığı durumlarda, sonradan e-irsaliyeye dönüştürülecek “matbu kağıt olarak sevk irsaliyesi” düzenlenebilecek. Bununla birlikte bu koşullarda düzenlenen matbuu irsaliyenin 2 gün içerisinde “Matbudan Dönüştürülen e-İrsaliye” tipinde e-irsaliyeye dönüştürülmesi zorunluluğu bulunmaktadır.

Sonuç olarak, e-irsaliye sistemlerinde arıza, bakım, kesinti veya diğer mücbir sebep/zorunlu hallerinde kağıt ortamda irsaliye düzenlenmesi halinde, düzenlenen bu irsaliyelerin “Matbudan Dönüştürülen e-İrsaliye” tipinde e-irsaliyeye dönüştürülmesi gerekmezken, teknik imkansızlıklar nedeniyle e-irsaliyenin düzenlenememesi durumunda düzenlenen matbuu irsaliyenin 2 gün içerisinde “Matbudan Dönüştürülen e-İrsaliye” tipinde e-irsaliyeye dönüştürülmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

 

 

 

Bir Cevap Yazın