İlk kez e-Fatura Uygulamasına başvuracakların dikkatine!
Kasım 2018
e-Arşiv Fatura raporları artık her gün Başkanlık’a gidecek
Aralık 2018

GİB’den yeni e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-Defter mükelleflerine 1 Ocak uyarısı

GİB, yayımladığı duyuruyla halen yürürlükte olan 454* ve 464** Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğleri’yle belirlenen e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamaları zorunluluk kapsamı ile ilgili bazı hatırlatmalar yaptı. Belirtilen özellikleri taşıyan mükelleflerin 31.12.2018 tarihine kadar gerekli başvurularını ve hazırlıklarını yapmaları için çağrıda bulundu.

Bu doğrultuda mükellef gruplarına göre, e-Fatura,  e-Defter ve e-Arşiv Fatura uygulamalarına geçme zorunluluk kapsam ve tarihleri şöyle sıralanıyor:

Mükellef grubu

Zorunlu olan uygulama Ne zaman zorunlu?

2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler

e-Fatura

e-Defter

İlgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği tarihi takip eden hesap döneminin başından itibaren
(normal hesap dönemine tabi olanlar için bu tarih 1/1/2019’dur)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan lisans alan mükellefler. (Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.)

e-Fatura

e-Defter

Lisans aldıkları tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren (lisans alma tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler açısından bir sonraki hesap döneminin başından itibaren)

4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler

e-Fatura

e-Defter

Mükellefiyet tesis ettirdikleri tarihi izleyen hesap döneminin başından itibaren
(mükellefiyet tesis tarihi ile izleyen hesap dönemi arasındaki sürenin üç aydan kısa olması halinde isteyen mükellefler bir sonraki hesap döneminin başından itibaren)

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2017 hesap dönemi brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzerinde olan mükellefler e-Arşiv Fatura

1.1.2019

 

Bu kapsamda, belirtilen özellikleri taşıyan mükelleflerin vergisel uygulamalar bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmaması adına 31.12.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını aşağıdaki adresler üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerekiyor.

Temin işlemlerinin alabileceği süreler de göz önünde bulundurularak elektronik imza araçlarının, e-Fatura, e-Arşiv Fatura ve e-Defter uygulamalarına son başvuru tarihi olan 31.12.2018 tarihinden önce temin edilmesi, söz konusu uygulamalara mükelleflerin süresinde başvuru yapılması bakımından önem taşıyor. Mükelleflerin elektronik imza araçlarının başvurusu sırasında, mükellefiyetlerine ilişkin vermiş oldukları ve ilgili sertifika makamları tarafından da MERSİS ve MERNİS kayıtları çerçevesinde kontrol edilip kendilerine ilgili başvuru uyarı ekranlarında gösterilen bilgilerini; mali mühür veya nitelikli elektronik sertifikaların hatasız, doğru şekilde üretimi ve zaman kaybına yol açmaması bakımından dikkatle kontrol etmeleri gerekiyor.

* 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 20.6.2015 tarih ve 29392 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. e-Fatura ve e-Defter uygulamaları çerçevesinde zorunluluk getirilen mükelleflerin kapsamını belirler.

**464 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği, 24.12.2015 tarih ve 29572 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. İnternet Satışı Nedeniyle e-Arşiv Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu Getirilen mükelleflerin kapsamını belirler.

Bir Cevap Yazın