e-İhracat Fatura Bilgilendirme Semineri düzenlendi
Mayıs 2017
YNÖKC tebliğ taslağı revize edildi
Haziran 2017

e-Faturanın kaldıraç etkisi-2: Dijitalleşme endeksinde artış

Aslında bir işletmenin dijitalleşmesinin önündeki en önemli kanuni engellerden birisi olan kâğıt fatura, e-Faturaya geçişle birlikte ortadan kalktı. Faaliyetlerinin hemen hemen tamamını elektronik ortamda gerçekleştiren bir firma, son birkaç yıla kadar, konu faturaya gelince kâğıda dönmek zorundaydı. Aynı durum elbette e-Defter için de geçerli. Zaten yıllardır bütün işletmeler ve muhasebeciler tarafından bilgisayar ortamında tutulan ticari defterler, yasal zorunluluklar sebebiyle kâğıda basılıp en az 10 yıl boyunca saklanmak durumundaydı. Bu durum faturada olduğu gibi, işletmelerin elektronikleşme süreçlerinin arttığı bir devirde, zamanın ruhuna ters, son derece maliyetli bir uygulama.

e-Fatura ile başlayan ve e-Defter, e-Bilet ve e-Arşiv fatura gibi elektronik vergisel uygulamaların hayata geçirilmesiyle bu işlerden asıl avantajlı çıkacak olan Vergi İdaresi değil, en başta işletmelerin bizzat kendileri. Zira söz konusu vergi teknolojilerinin her biri birer “kelebek etkisi” doğurarak, işletmelerin diğer süreçlerinin de elektronik ortama taşınmasına yol açtı veya var olan otomasyon süreçlerine entegre edilmek suretiyle işletme faaliyetlerine hız, esneklik ve verimlilik sağladı. Nitekim, örneğin e-Fatura uygulamalarıyla sadece kağıt ortamında düzenlenen bir belge elektronik ortama taşınmakla kalmadı, aynı zamanda, bir işletmenin bu en önemli belgesi kendisinden önceki (sipariş gibi) ve sonraki (ödeme/tahsilat/muhasebeleştirme gibi) aşamalarla da entegre edilmek suretiyle bir işletmenin tam otomasyona geçmesine de önemli katkıda bulundu.

e-Faturanın bulut teknolojisi ile entegrasyonu

e-Fatura hizmetleri bulut üzerinden sunulabilen bir hizmet olduğundan, firma bünyesinde hayata geçirilme süresi en fazla 24 saat gibi çok kısa bir zamanı alıyor. Böylece firmaların e-Fatura kuruluş ve bakım giderleri optimum bir maliyetle gerçekleştiriliyor.

Bugün hala bazı firma yöneticileri bulut teknolojisine şüpheyle yaklaşsa bile bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de hızla yaygınlaşan bu teknoloji ile e-Faturaya yatırımın geri dönüş hızının oldukça yüksek olduğu gözlemleniyor. Böylece firmalar e-Fatura süreçlerinde de dış kaynak kullanımına yönelmek suretiyle tamamen kendi işlerine odaklanarak bir verimlilik artışı sağlıyor.

Firma personelinin e-faturaya uyum sağlama noktasındaki değişim yönetiminin başarılı bir şekilde ele alınması ve yönetilmesi şart. Özellikle firmaların geleneksel olarak en muhafazakâr birimleri olan muhasebe departmanlarının e-Fatura ve e-Defter konularında teknoloji ile muhasebe-verginin kesiştiği disiplinlerarası yeni bir alan olan vergi teknolojileri alanında yeni bir bakış açısıyla eğitim ve danışmanlık hizmetleri almaları bu projelere uyum sağlamada olmazsa olmaz bir ön koşul.

 

e-Faturada dış kaynak kullanımı

 İşletmelerin e-fatura düzenlemek için kendilerinin ayrıca bir bilgi işlem altyapısı kurmalarına veya yatırım yapmalarına gerek yok. Maliye Bakanlığı 421 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile gerekli şartları sağlayan yazılım firmalarına müşterilerinin faturalarını oluşturma, imzalama, iletme ve saklama imkânı sağladı. Böylece bütün dünyada yaygın bir şekilde kullanılan e-fatura servis sağlayıcılığı (özel entegratörlük) ülkemizde de hayata geçirilmiş oldu. Gelir İdaresi tarafından yetkilendirilen bu firmaların listesine www.efatura.gov.tr isimli internet sitesinden ulaşılabilir.

 

e-Faturanın saklanması

e-Faturayı kağıt ortamında saklamanın hukuki hiçbir geçerliliği yok. e-Faturanın Gelir İdaresi’nin belirlediği XML formatında saklanması ve gerektiğinde yetkili makamlara da bu haliyle ibraz edilmesi gerekiyor. e-Fatura, vergi mevzuatına göre en az 5 yıl, ticaret mevzuatına göre ise en az 10 yıl boyunca saklanmak zorunda. Saklama hizmeti bu konuda Gelir İdaresi’nden saklama hizmeti verme izni almış olan firmalardan temin edilebilir. Bu firmaların bir listesine www.efatura.gov.tr ‘den ulaşmak mümkün.

 e-Faturanın kaldıraç etkisi-1: Kurumsal iş uygulamalarında yüksek etkinlik 

Bir Cevap Yazın