Mobil ödeme teknik kılavuzu yayımlandı
Ekim 2019
“Muhtelif Müşteriler” irsaliyesiyle e-Fatura kullanıcısına mal teslimi
Ekim 2019

Beklenen VUK Genel Tebliği bugün resmi gazetede yayımlandı. Tebliğle hali hazırdaki e-Fatura mükelleflerine 1/1/2020 itibarıyla e-Arşiv Fatura’ya geçme zorunluluğu geldi. 25 milyon TL ve üzeri cirosu bulunan e-Fatura mükellefleri için e-İrsaliye’ye zorunlu geçiş tarihi ise 1/7/2020 olarak belirlendi.

19 Ekim 2019 tarih ve 30923 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 Sıra no.lu e-Defter Genel Tebliği İle e-Defter uygulamasında, 509 Sıra no.lu VUK Genel Tebliği ile e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Bilet, e-Serbest Meslek Makbuzu, e-Müstahsil Makbuzu ve diğer belgelere ilişkin düzenlemelerde bazı değişiklikler yapıldı.

Uygulamalar bazında önemli detaylar şöyle:

e-DEFTER

 • e-Defter uygulamasına dâhil olma zorunluğu kapsamı;
  • e-Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu bulunan mükellefler,
  • Türk Ticaret Kanununun 397’inci maddesinin dördüncü fıkrası uyarınca bağımsız denetime tabi olan şirketler olarak belirlendi.
 • e-Defter oluşturma beratlarının yükleme zamanı için iki seçenek getirildi:
  • 1- İlgili ayı takip eden 3’üncü ayın sonuna kadar
   • Defter ve berat dosyalarının ilgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar,
   • Hesap dönemlerinin son ayına ait defter ve berat dosyaları, gelir veya kurumlar vergisi beyannamelerinin verildiği ayın son gününe kadar.
  • 2-Geçici vergi dönemlerine ait ayların e-defter beratları geçici vergi beyannamesinin verildiği ay sonuna kadar
   • Bu yöntemi kullanmak için her hesap döneminin ilk ayında tercihin e-Defter uygulaması aracılığıyla bildirilmesi gerekmektedir.
   • Her bir geçici vergi döneminin aylarına ait e-Defter ve berat dosyalarını her ay için ayrı ayrı olmak üzere, ilgili olduğu geçici vergi dönemine ilişkin geçici vergi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar
   • Son dönem geçici vergi dönemine ilişkin ayların defter ve berat dosyalarının gelir vergisi mükelleflerinde gelir vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar, kurumlar vergisi mükelleflerinde ise kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği ayın sonuna kadar.
 • Özel entegratörler de e-defterleri imzalayabilecek
  • Defterlerin imzalanmasında mükelleflerin kendi mali mühür veya Nitelikli Elektronik İmzası yerine aşağıdaki taraflar da e-defter ve beratları imzalayabilecek:
   • Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörler
   • Yazılım uyumluluk onayı verilen yazılım firmaları
   • 3568 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde yetki verilen meslek mensupları
  • Bu imkandan yararlanabilmek için mükellefler tarafından noterde tanzim olunan özel vekaletname veya Başkanlık tarafından belirlenen usullere göre oluşturulan elektronik imzalı muvafakatname verilmesi gerekmektedir.
 • e-Defterlerin özel entegratörlerde saklanma zorunluluğu: e-Defter dosyaları ile bunlara ilişkin berat dosyalarının ikincil kopyalarının, gizliliği ve güvenliği sağlanacak şekilde e-Defter saklama hizmeti yönünden teknik yeterliliğe sahip ve Başkanlıktan bu hususta izin alan özel entegratörlerin bilgi işlem sistemlerinde ya da Başkanlığın bilgi işlem sistemlerinde 1/1/2020 tarihinden itibaren asgari 10 yıl süre ile muhafaza edilmesi zorunludur.
 • Muhasebe Fişi: Vergi Usul Kanununun 219’uncu maddesinin (b) bendinde belirtilen ve defter kaydı yerine geçecek belgeler ( Muhasebe Fişi) elektronik ortamda düzenlenebilecek ve e-defterlerle ilişkili şekilde saklanabilecektir.

e-FATURA

Mükellef gruplarına göre e-Fatura uygulamasına geçiş zorunlulukları ve başlangıçları aşağıdaki gibidir:

Mükellef Grubu Zorunluluk Başlangıcı 
5 milyon TL ve üzeri brüt satış hasılatını 2018 ve 2019’da sağlayanlar 01.07.2020
2020 ve izleyen yıllar cirosu 5 milyon TL’yi aşan mükellefler Takip eden hesap döneminin yedinci ayının başından itibaren

 

ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan bayilik lisansı alan mükellefler ( Benzin istasyonları) 01.07.2020
ÖTV III sayılı liste kapsamındaki malları imal inşaa ve ithal edeneler. (Meyve suları, gazlı içecek, alkol ve tütün ürünleri) 01.07.2020
Elektronik ticaret ortamı sağlayan gerçek ve tüzel kişiler 01.07.2020
5957 sayılı Sebze ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapanlar 01.01.2020
e-Fatura uygulamasında bulunan mükelleflerin bavul ticareti kapsamında hali hazırda kağıt ortamda düzenledikleri ÖZEL FATURA’ların e-Fatura olarak düzenlenmesi 01.07.2020

e-ARŞİV FATURA

Mükellef gruplarına göre e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu ve başlangıçları aşağıdaki gibidir:

Mükellef Grubu Zorunluluk Başlangıcı 
454 no.lu VUK Genel Tebliğle e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunanlar (10 Milyon Ciro ve Tebliğde belirtilen sektörler) ile19 Ekim 2019 tarihinden önce isteğe bağlı uygulamaya dahil olmuş olanlar  01.01.2020
509 No.lu VUK Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu getirilenler ( 5 Milyon Ciro ile Tebliğde belirtilen sektörler) ile  19 Ekim 2019 tarihinden sonra e-Fatura uygulamasına isteğe bağlı girenler  01.07.2020
Aracı hizmet sağlayıcıları, İnternet ortamında ilan yayınlayanlar, İnternet Reklamcılığı Hizmet Aracıları 01.01.2020
e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce düzenlenecek faturalardan; Vergi mükellefi olmayanlara düzenlenen vergiler dahil 30 bin TL ve üzerindeki faturalar ile vergi mükelleflerine düzenlenen vergiler dahil 5 bin ve üzeri faturaların e-arşiv fatura olarak düzenlenmesi 01.01.2020 (Bu e-arşiv faturalar GİB tarafından sunulacak e-Belge Portalı üzerinden düzenlenecektir, Aynı günde aynı kişilere düzenlenen faturalar topluca değerlendirilecektir.)

e-İRSALİYE

Mükellef gruplarına göre e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu ve başlangıçları aşağıdaki gibidir:

Mükellef Grubu Zorunluluk Başlangıcı 
ÖTV (I) sayılı liste kapsamındaki mallar ile ilgili olarak EPDK dan bayilik lisansı alan mükellefler (Benzin istasyonları)  01.07.2020
ÖTV III sayılı liste kapsamındaki malları imal inşaa ve ithal edeneler, ana bayi/ distribütör pazarlanmasını gerçekleştiren mükellefler, (Meyve suları, gazlı içecek, alkol ve tütün ürünleri) 01.07.2020
3213 sayılı Maden Kanunu kapsamında düzenlenen işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ve işletme ruhsatı/sertifikası sahipleri ile yaptıkları sözleşmeye istinaden maden üretim faaliyetinde bulunan gerçek ve tüzel kişi mükellefler 01.07.2020
4634 sayılı Şeker Kanununun 2 nci maddesinin (e) bendinde tanımına yer verilen şekerin imalini gerçekleştiren mükellefler 01.07.2020
e-Fatura uygulamasına kayıtlı bulunan mükelleflerden demir ve çelik (GTİP:72) ile demir veya çelikten eşyaların (GTİP:73) imali, ithal ve ihracı faaliyetinde bulunan mükellefler 01.07.2020
Tarım ve Orman Bakanlığınca gübre üretim ve tüketiminin kayıt altına alınmasına yönelik oluşturulan Gübre Takip Sistemi’ne kayıtlı kullanıcılar 01.07.2020
e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan ve 2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 25 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler 01.07.2020
5957 sayılı Sebze Ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapanlar  01.01.2020

e-SERBEST MESLEK MAKBUZU

 • Vergiden muaf olmayan serbest meslek erbaplarından;
  • 1/2/2020 tarihİ itibarıyla faaliyetine devam etmekte olanlar 1/6/2020 tarihine,
  • 1/2/2020 tarihinden (bu tarih dahil) itibaren faaliyetine başlayacak olanlar ise işe başladıkları ayı izleyen 3’üncü ayın sonuna kadar e-Serbest Meslek Makbuzu uygulamasına geçmek zorunluluğu bulunuyor.

e-MÜSTAHSİL MAKBUZU 

e-Müstahsil Makbuzu Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

 • e-Fatura mükelleflerinden faaliyetleri gereği aynı zamanda Müstahsil Makbuzu da düzenlemek zorunda olanlar (Zorunluluk Başlangıcı 01.07.2020)
 • 5957 sayılı Sebze Ve Meyveler ile Yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticareti yapanlar (Zorunluluk Başlangıcı 01.01.2020)

Ayrıca;

 • Başkanlık’ın, yapılan analiz veya inceleme çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olduğu tespit edilen mükellefler için ciro tutarına bağlı olmaksızın zorunluluk getirme durumu söz konusu.
 • e-Fatura ve e-Arşiv Fatura’da bulunması zorunlu olan bilgilere barkod/karekod eklendi. Amaç faturaların elektronik ortamda sorgulanmasını veya doğrulanmasını sağlayabilmek. 

e-BİLET 

Kara ve Deniz Yolu ile yolcu taşımacılığı yapan mükellefler kapsamında Elektronik Bilet Uygulamasına Geçiş Zorunluluğu

 • Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nde belirtilen şehirlerarası tarifeli yolcu taşımacılığı faaliyetiyle iştigal eden D1 yetki belgeli işletmeler (Zorunluluk Başlangıcı 01.01.2021)

Sinema İşletmelerinin Elektronik Bilet ve Yeni Nesil ÖKC Kullanma Zorunluluğu        

 • Yerli ve yabancı film gösteriminde bulunan sinema işletmeleri, usul ve esasları bu Tebliğde belirtilen e-Bilet uygulamasına geçmek, düzenleyecekleri giriş biletlerini e-Bilet olarak düzenlemek ve düzenledikleri her e-Bilet belgesindeki bilgileri, Başkanlıkça yayınlanan “Yeni Nesil Ödeme Kaydedici Cihazlardan “Bilgi Fişleri” Düzenlenmesine Dair Usul Ve Esaslara İlişkin Teknik Kılavuz”da belirtilen şekilde “e-Bilet Bilgi Fişi (Sinema)” olarak yeni nesil ödeme kaydedici cihazlarda kayıt altına almak amacıyla yeni nesil ödeme kaydedici cihaz (YN ÖKC) kullanmak zorundadır. (Zorunluluk Başlangıcı 01.07.2020)

Elektronik belgeler arttı

Bu Tebliğle elektronik belge olarak düzenlenebilmesi imkânı getirilen yeni belgeler bulunuyor. Ancak zorunlu değil. Mükellefler isteğe bağlı dahil olabilirler. Bununla birlikte Başkanlık zorunluluk getirebilir:

 • Elektronik Gider Pusulası
 • Elektronik Sigorta Komisyon Gider Belgesi
 • Elektronik Sigorta Poliçesi
 • Elektronik Döviz Alım-Satım Belgesi
 • Elektronik Dekont

 

 

 

 

 

 

Bir Cevap Yazın