e-Arşiv Fatura hizmetiniz sorunlar mı yaratıyor, çözüm mü getiriyor?
Mayıs 2019
Mobil ödemede yeni dönem resmen başladı
Haziran 2019

1 Eylül’den sonra herkes e-arşiv fatura düzenleyecek!

Yazı: Yalçın Tercan, İdea Teknoloji Çözümleri

433 no.lu VUK Genel Tebliği ile usul ve esasları belirlenen ve 2014 yılından bu yana kullanılan e-arşiv fatura, elektronik ortamda oluşturulan fakat e-fatura dışında kalan elektronik faturaları temsil eder.

Bugün itibarıyla internet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve brüt satış hasılatı tutarı 5 milyon lira ve üzerinde olan mükellefler e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek zorundadır. Ancak Elektronik Defter ve Belge Uygulamalarına ilişkin birleştirilmiş Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ taslağına göre 1 Eylül 2019 tarihinden itibaren zorunluluk kapsamı genişliyor.

Tebliğ taslağına göre 421 ve 454 no.lu VUK Genel Tebliğlerine göre, e-Defter ve e-Fatura uygulamalarına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler, en geç 1/9/2019 tarihine kadar e-Arşiv Fatura uygulamasına geçmek ve bu tarihten itibaren düzenleyecekleri faturaları istisnai durumlar haricinde e-Fatura veya e-Arşiv Fatura olarak düzenlemek zorundalar.

Diğer taraftan internet üzerinde faaliyette bulunan;

  • Mal veya hizmetlerin alınması, satılması, kiralanması veya dağıtımı işlemlerinin gerçekleştirilmesine aracılık etmek üzere internet ortamında başkalarına ait iktisadi ve ticari faaliyetlerin yapılmasına elektronik ticaret ortamını sağlayan gerçek ya da tüzel kişi aracı hizmet sağlayıcıları,
  • İnternet ortamında gerçek ve tüzel kişilere ait gayrimenkul, motorlu araç vasıtalarının satılmasına veya kiralanmasına ilişkin ilanları yayınlayan internet sitelerinin sahipleri veya işleticileri,
  • İnternet ortamında reklamların yayınlanmasına aracılık faaliyetinde bulunan internet reklamcılığı hizmet aracıları, 1/1/2020 tarihine kadar e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

2018 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 5 Milyon TL ve üzeri olan mükelleflerin, ilgili hesap dönemine ilişkin gelir/kurumlar vergisi beyannamesinin verileceği hesap döneminin sonuna kadar başvurularını ve fiili geçiş hazırlıklarını tamamlayarak e-Arşiv ve e-Fatura uygulamalarına geçmeleri gerekiyor.

e-Arşiv Uygulamasına dahil olma zorunluluğu olmayanların zorunluluğu!

e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olmayan mükelleflerce 1/1/2020 tarihinden itibaren düzenlenecek faturaların vergiler dahil toplam tutarının 50 Bin TL ve üzerinde olması halinde, söz konusu faturaların e-Arşiv uygulaması kapsamında “e-Arşiv Fatura” olarak ve Başkanlıkça sunulan e-Arşiv İnternet Portali üzerinden düzenlenmesi zorunludur. Aynı günde aynı vergi mükellefine düzenlenen/düzenlenecek faturalar topluca birlikte değerlendirilecek olup, faturaların vergi dahil tutar toplamının belirtilen tutarı aşması halinde, e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi ve alınması zorunluluğu bulunmaktadır.

Başkanlık, yapacağı analiz çalışmaları neticesinde riskli ya da vergiye uyum düzeyi düşük olan mükellefleri veya gerek gördüğü diğer mükellef gruplarını faaliyet, sektör, ciro ve fatura tutarına bağlı olmaksızın, yazılı bildirim yapmak ve geçiş hazırlıkları için en az 1 ay süre vermek suretiyle e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirmeye yetkilidir.

Kendisine yazılı bildirim yapılan mükelleflerin, yazıda belirtilen süreler içinde e-Arşiv Fatura uygulamasına dahil olması ve faturalarını e-Arşiv Fatura ve/veya e-Fatura olarak (e-Fatura uygulamasına kayıtlı kullanıcılara düzenlenecek faturalar e-Fatura olarak, e-Fatura uygulamasına kayıtlı olmayan vergi mükellefleri ile vergi mükellefi olmayanlara düzenlenecek faturaları e-Arşiv Fatura olarak) düzenlemeleri gerekmektedir.

Bu zorunluluklara uymayan mükellefler hakkında Vergi Usul Kanununda öngörülen hükümler uygulanacaktır.

 

 

Bir Cevap Yazın